THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông với chi tiết cụ thể như sau:

  1. Thời gian :  08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2016 (Chủ nhật)
  2. Địa điểm :  Số 36 BT2-X2, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  3. Nội dung họp :  Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  4. Thành phần tham dự : Các cổ đông của Công ty CP sản xuất và thương mại Ngọc Long

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp cho Công ty trước ngày 14h00 ngày 20/10/2016 theo số điện thoại 04.22125066 hoặc email: info@ngoclongfood.com.

Thông báo mời họp và tài liệu họp cũng sẽ được gửi tới Quý cổ đông theo đường chuyển phát.

Trân trọng ./

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Trương Tuấn Dũng

 

 

No Comments Yet.